Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

การใช้กฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็น "ความผิดอาญาแผ่นดิน" หรือไม่

การใช้กฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

ถือได้ว่าเป็น "ความผิดอาญาแผ่นดิน" หรือไม่
คดีอาญามี 2 ประเภท
1. คดีความผิดต่อส่วนตัว (ยอมความได้)
2. ความผิดอาญาแผ่นดิน (กระทบต่ออธิปไตย กิจการของรัฐ ทรัพยสินของรัฐ เศรษฐกิจ)
คำถาม

การใช้กฎหมายอย่างขาดความรอบคอบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น 1 ใน 3 สถาบันหลักของชาติ เสียหายต่อศาสนาสมบัติของวัด 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศ กระทบกระเทือนต่อความปลอดภัยในสมณเพศของพระสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ถือได้ว่าเป็น "ความผิดอาญาแผ่นดิน" หรือไม่
Cr : Ptt Cnkr

No comments

Powered by Blogger.