Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

ทรงเป็นอัครพุทธศาสนูปถัมภก ทรงยอยกคุ้มครองป้องศาสนา

ทรงเป็นอัครพุทธศาสนูปถัมภก ทรงยอยกคุ้มครองป้องศาสนา

ทรงเป็นอัครพุทธศาสนูปถัมภก
ทรงยอยกคุ้มครองป้องศาสนา
ทรงยึดหลักธรรโมวาทพระศาสดา
ทรงบำรุงบรรพชิตาแลสามเณร

No comments

Powered by Blogger.