Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

ชีวิตมีขึ้น-มีลง เวลาขึ้น...อย่าหลง เวลาลง...อย่าท้อ


ชีวิตมีขึ้น-มีลง เวลาขึ้น...อย่าหลง เวลาลง...อย่าท้อ


ชีวิตของคนส่วนมาก มักจะขึ้นๆ ลงๆ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เป็นเพราะกระแสบุญในตัวส่งผลไม่คงที่ อันเนื่องมาจาก คนส่วนมากทำบุญไม่ต่อเนื่อง ทำบุญไม่สม่ำเสมอ กระแสบาปในตัวจึงได้ช่องส่งผลอยู่เรื่อยๆ

ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เราก็ต้องเริ่มต้นทำบุญให้สม่ำเสมอ

ทำทานสม่ำเสมอ จะได้รวยสม่ำเสมอ
รักษาศีลสม่ำเสมอ จะได้แข็งแรงหล่อสวยสม่ำเสม
นั่งสมาธิสม่ำเสมอ จะได้มีสติปัญญาดีสม่ำเสมอ

ถ้าเราออกแบบชีวิตของตัวเองไว้ดีตั้งแต่ชาตินี้ ชาติต่อๆ ไป เราก็จะไม่ต้องพบกับสภาวะขึ้นๆ ลงๆ อีกต่อไป


ที่มา FB  กล้าตะวัน 

No comments

Powered by Blogger.